สมัคร : PANG THAM TRAIL 2024

// กรุณาใช้ชื่อ-นามสกุลสมัคร "เป็นภาษาอังกฤษ" //
! ผลการดำเนินการ.
 (NAME) *
 (ADDRESS) *
 (Date Of Birth DD/MM/YYYY) *
 (SEX) *
 (ID Card or Passport Number) *
 (TEL) *
 (BLOOD GROUP)
 (CLASS) *
 (TYPE) *
 (SIZE) *

// กรุณาใช้ชื่อ-นามสกุลสมัคร "เป็นภาษาอังกฤษ" เพื่อจัดส่งผลข้อมูล ITA // --ชำระเงิน-- เลขที่บัญชี 1608669007 นายสุพัฒน์ ทิมวงษ์ ธ.กสิกรไทย สาขาเชียงคำ

::: เอกสารนี้ คือข้อตกลงที่มีผลผูกพันธ์ตามกฎหมาย กรุณาอ่านอย่างละเอียด ::: ::: Please be aware that this document is a legally binding document. Take the time to read it thoroughly. ::: ::: ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบ และยอมรับที่จะปฏิบัติ ตามกติกา และกฎระเบียบในการจัดกิจกรรม ทั้งปวงอย่างเคร่งครัด ::: I wish to participate. I acknowledge and agree to strictly comply with all the rules and regulations that govern the event. ::: ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารนี้แล้ว และข้าพเจ้ายอมรับว่าการเข้าร่วมงานมีความเสี่ยง ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เข้าร่วมหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามการตัดสินใจของผู้จัดงานเกี่ยวกับความสามารถของข้าพเจ้า ในการพิจารณาให้เข้าร่วมงาน ข้าพเจ้ายอมรับและเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมงาน ดังนั้น หากเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ขึ้นกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรืออนาคต ::: I have read and understand all contents of this document, and I acknowledge that participation in the eventinvolves risks. I agree not to participate if I cannot do so for medical reasons or am not adequately trained. I agree to abide by the organizer's decision regarding my ability to participate in the event. I acknowledge and am willing to accept all risks associated with participating in the event that I can or cannot foresee in advance, such as falls, collisions, weather, traffic, and road conditions. Therefore, if any injury or damage happens to me, I agree not to claim damages and pursue legal action organizer, whether in the present or the future. ::: ในการจัดงานกิจกรรมครั้งนี้ ผู้จัดงานมีการบันทึกภาพและเสียงของการจัดงานกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินการ ของกิจกรรม เพื่อการรักษาความปลอดภัย และเพื่อใช้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมงานสามารถศึกษานโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดงาน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chiangrairace@gmail.com ::: In organizing this event, the organizer recorded images and audio of the event to publicize the operation of the event, for security purposes, and for use as legal evidence. Participants can study the organizer's personal data protection policy or inquire for more information at chiangrairace@gmail.com. ::: ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้โดยความสมัครใจเพื่อเป็นหลักฐาน หรือ เป็นการยอมรับเงื่อนไขที่ได้กล่าวแสดงไว้ในเบื้องต้นแล้ว ::: I have voluntarily signed as evidence or as acceptance of the conditions mentioned above.

! ผลการดำเนินการ.